Sleva 20 % na jazykové kurzy od Online jazyků & Easy Linga. Použijte slevový kód: MYENGLISH20

Rychlý přehled

Význam předpon a přípon v angličtině

Obsah článku

Učíte se a učíte a už to pomalu vypadá, že se v té angličtině přece jen objevují určitá pravidla.

Učíte se o něco víc a zásady, které doposud platily, najednou nefungují.

Vždyť ´ing´ patří slovesům v průběhovém čase!

Tak co najednou dělá ve slově ´boring´?

Je tam nějaká souvislost nebo je to jen další anglická záludnost?

Pojďme se na tvorbu slov v angličtině podívat selským rozumem, možná zjistíte, že to není tak složité.

Význam předpon a přípon v angličtině

V jednoduchosti je krása.

Na rozdíl od češtiny je angličtina mírně chudší a okleštěnější, chybí v ní české jazykové kudrlinky a různorodost.

Angličtina je dostupná všem a ne náhodou se stala světovým jazykem. Jen málokdo by se chtěl učit složitosti slovanských nebo dokonce ugrofinských jazyků a jako globální komunikační prostředek by tyto jazyky jistě neprorazily.

Význam předpon a přípon v angličtině

Ahoj, pokud hledáte českou aplikaci na učení jazyků za rozumnou cenu, tak určitě vyzkoušejte EasyLingo.

recenze / ukázková lekce

Analýza slovních částí

It´s unbelieveable!

Nejběžnější  způsob tvorby nových slov v angličtině je přidávání předpon a přípon. Liší se podle slovních druhů a každá nese svůj osobitý význam. Vhodnou kombinací tak dokážete sestavit slovo, se kterým jste se doposud třeba ani nesetkali.

Představte si, že jste relativně začátečník, taková A2.

Víte, jak se řekne ´neuvěřitelný´?

Nevíte.

Ale to vůbec nevadí, protože vás to naučíme odvodit.

Řekněme, že znáte slovo věřit: ´believe´. Super začátek.

Vzpomenete si na nějakou negativní předponu? Někde jste slyšeli slovo ´unhappy´, tak použijete zrovna předponu ´un´. I kdyby to nebylo správně, pro pochopení významu to stačí a rodilý mluvčí rád přimhouří oko. ´Un´ zrovna vyšlo, máme ´unbelieve´ a jsme na půlce cesty!

Nyní potřebujeme dodat našemu slovu nádech ´možnosti, proveditelnosti´- jednoduše řečeno ´je možné tomu uvěřit´. Koncovka ´able´ vyjadřuje přesně toto.

Slyšeli jste někdy ´be able to´ (= moci, být schopen)? Ano, je to ten divný opis slovesa ´can´ a teď už víte, jak je užitečný.

👉 Jednoduchou skládačkou nám tak vzniklo celé dlouhé ´un+believe+able´.

Odchylky pro zpestření jazyka

Připouštíme, že ne vždy je tvorba slov tak přímočará. Někdy se netrefíte se správnou předponou a dopustíte se chyby, ale po několika opravách učitelem si tyto drobnosti zapamatujete.

Občas vás může zradit drobná odchylka, např. ´able´ se rádo přeměňuje na ´ible´ – třeba ve slově ´reversible´.

Tím se ale nenechte zastrašit, samé ´able´ by přece byla nuda. Kdy se používá ´able´ a kdy ´ible´ bohužel nemá jasné pravidlo, stejně jako spousta těchto anglických maličkostí.

Pravidelným vystavováním se cizímu jazyku však brzy budete schopni pochopit význam sdělení a tato slovíčka se vám sama zaryjí pod kůži.

Nepřehlédněte:

Nejlepší online kurzy angličtiny
Nejlepší aplikace na angličtinu

Rozšíření slovní zásoby v angličtině

Předpony a přípony rychle rozšíří slovní zásobu

V angličtině existuje široká škála předpon a přípon, pomocí kterých snadno vytváříme nová slova. Osvojíte-li si alespoň základní z nich, budete mít hned po ruce účinný komunikační nástroj a vyjádření mnoha myšlenek bude podstatně snazší.

Předpony

Význam předpon a přípon v angličtině

´Mature´ znamená vyzrálý a používá se u sýrů stejně tak jako u lidského chování.

Opakem je ´immature´ (nevyzrálý), které se ovšem používá pouze u dětinsky se chovajících lidí. U nedozrálého sýru řekneme pouze: “It´s not mature enough.” Tato zvláštnost dala vznik známému kreslenému vtipu.

Předpony jsou písmena přidávaná před slovo za účelem změny jeho významu. Často vytváří slovo znamenající opak, zápor či upřesňují časové souvisloti.

Zde vidíte nejčastější předpony v angličtině a jejich význam:

 • un-: opak, negace (unhappy, uncomfortable)
 • in-: opak, negace (inadequate, insecure) – přechyluje se na ´im´ (u slov začínajících na ´p´a ´m´ – impossible, immature), ´il´( u slov začínajících na ´l´- illegal) nebo ´ir´ ( u slov začínajících na ´r´ – irregular)
 • dis-: odstranění, popření, špatný  (disqualify, disagree)
 • mis-: chyba, nepřesnost (mislead, mistake, misunderstand)
 • re-: znova, návrat (regenerate, remake)
 • a-: začátek určitých aktivit (arrise, attract, accompany)

ETYMOLOGICKÝ OŘÍŠEK 1: Další běžně používané předpony jsou známé u převzatých slov v češtině. Zkuste si podobně jako v příkladech výše odvodit významy těchto předpon: ultra-, super-, inter-, intra-, hyper-, auto-, anti-, up-, down-, multi-, bi-, mono-.

FUN FACT 1: Některá slova s méně tradičními předponami se píší s pomlčkou, většina jich je však bez pomlčky. Ani zde ovšem neexistuje jednotné pravidlo a v případě nejasností je třeba konzultovat slovník.

Až budete příště chtít vyjádřít slovo s významem obsaženým v těchto předponách, zkuste se zamyslet, která předpona by ho vystihovala nejlépe.

FUN FACT 2: Předpona ´a-´ se využívá u mnoha slovních druhů s různými významy. Obvykle dochází ke zdvojení prvního písmene slova. Někdy se vyskytne zajímavá odchylka, např. u slova ´knowledge´ (= vědomosti) se místo dvojitého ´k´ objeví stejně znějící ´c´ a máme z toho ´acknowledge´ (= uznat, přiznat).

Přípony

Přípony jsou písmena přidávaná za kořen slova, která pozměňují jeho význam. Obvykle se využívají za účelem změny slovního druhu (především na podstatné jméno, sloveso, přídavné jméno, příslovce) a přidávají se velmi často ke slovesu, které bývá „nejkratší“. Výjimky však potvrzují pravidlo, jak uvidíte níže.

Zde uvádíme nejčastější přípony v angličtině a jejich význam:

Přípony pro tvoření podstateného jména

Ze slovesa (verb)

 • -ment: abstraktní výrazy (employment, entertainment)
 • -ation, -ition, -ion: abstraktní výrazy (conservation, competition, action)
 • -age: stav, funkce (marriage, storage, package)
 • -th: proces, změna (growth)
 • -ing: činnost (swimming, jogging) nebo věc (painting, building
 • -er: přístroje (cooker, player, speaker) nebo povolání (teacher, dancer)
 • -ess: některá povolání ženského rodu (actress, waitress)
 • -or: přístroje (projector, monitor) nebo povolání (actor, doctor)
 • -ee: osoba, která je pod vlivem jiné osoby, často profesně podřadnější (employee, trainee, interviewee)
 • -er: osoba ovlivňujícíc jinou osobu, často profesně nadřazenější (employer, trainer, interviewer)
 • -ist: povolání a profesní zaměření (artist, biologist, specialist)
 • -man: některá mužská povolání (policeman, fireman, postman)
 • -woman: některá ženská povolání (policewoman, firewoman, postwoman)

Z přídavného jména (adjective)

 • -ness (darkness, happiness)
 • -ity (complexity, activity)
 • -th (warmth, depth)
 • -ance, -ancy, -ence, -ency (arrogance, pregnancy, inteligence, frequency)

FUN FACT 1: Všimněte si podobnosti mezi výrazy ´wealth´(=bohatství) a ´well off´(= finančně zajištěný). Je to náhoda nebo se tu jen činila přípona ´-th´? Jisté je, že kdo je bohatý (´wealthy´), ten se bude mít dobře (´well´).

Z podstatného jména (noun)

Obvykle vyjadřují celistvost a příslušnost ke skupině.

 • -hood (motherhood, childhood)
 • -dom (kingdom, boredom)

Přípony pro tvoření přídavného jména

Z podstateného jména (noun) nebo slovesa (verb)

 • -ous (obvious, dangerous)
 • -al (clinical, sceptical)
 • -ic (chaotic, economic)
 • -y (trendy, thirsty)
 • -ive (expensive, effective)
 • -ish (childish, stylish)
 • -able, -ible (drinkable, possible)
 • -en (wooden, golden)
 • -ful/-less (wonderful, helpless)
 • -nt (arrogant, confident)
 • -ed/-ing (bored, boring) – ´ed´ se používá pro dopad určité aktivity na člověka, zatímco ´ing´ je charakteristika oné aktivity (např. “I was bored because the film was boring.” – tj. nudný film způsobil, že jsem se nudil).

FUN FACT 1: Přípona ´ish´ se hovorově používá i u přídavných jmen. Výsledkem je vtipně znějící výraz s osobitým nádechem (pinkish, okeyish), který lze volně přeložit jako ´něco na způsob, celkem´(zde: dorůžova, celkem OK).

FUN FACT 2: Přípony ´ful´a ´less´ jsou často párové, ale ne vždy. Je tedy správně ´careful – careless´, ale existuje pouze ´beautiful´, nikoliv ´beautiless´a naopak ´pointless´, ale ne ´pointful´. ´Ful´se skutečně píše s jedním ´l´, kdežto ´full´ (=plný), ze kterého tato přípona významově pochází, má dvě písmena ´l´.

Přípony pro tvoření sloves

Slovesa obvykle poskytují základ jiným slovním druhům, ale samotná se také vyznačují určitými příponami. Uvádíme je zde:

 • -ate (accelerate, activate)
 • -fy (identify, mystify)
 • -en (deepen, widen) – znamená „změnit stav“
 • -ise (britská angličtina – advertise, hypnotise) / -ize (americká angličtina – advertize, hypnotize)

Přípony pro tvoření příslovcí

Příslovce jsou nejpřehlednějším slovním druhem , protože téměř vždy se vyznačují příponou ´-ly´.

 • -ly (particularly, slowly), koncové ´y´ se změkčuje (happy – happily, angry – angrily)

FUN FACT 1: ´Ly´ je ovšem někdy také příponou přídavných jmen (např.  friendly, lovely, costly).

FUN FACT 2: Existují i nepravidelná příslovce, která mají stejný tvar jako přídavná jména (např. hard, deep, high, late…). U nich dochází přidáním přípony ´ly´ ke změně významu (např. hard = tvrdý, tvrdě / hardly = sotva, těžce, late = poslední, pozdní, pozdě / lately = poslední dobou, high = vysoký, vysoko / highly = vysoce).

Zajímavosti převzatých slov v angličtině

Vžijte se do role etymologa a zkuste si určit význam obtížnějších slov, na která při čtení v angličtině narazíte. Mnoho slov lze odvodit, protože pochází z latiny či řečtiny a v určité podobě se vyskytují obvykle i v češtině.

FUN FACT 1: „disaster“ = neštěstí, katastrofa

dis = špatný, aster = hvězda (z latiny)

Původ slova “disaster” má historický význam “špatná hvězda”, protože lidé vinili z přírodních katastrof nebo tzv. dnů blbců právě hvězdy.

FUN FACT 2: „distraction“ = rozptýlení, vyrušení

Dis = špatný, traction = tah, tažení (z latiny) – tj. táhnout špatným směrem

Napadají vás podobné jazykovědné oříšky? Dejte nám vědět v komentářích a nasaďte brouka do hlavy ostatním čtenářům!

Daniela Pečínková

Daniela Pečínková

Co je lepší školou života než poznávání nových krajů? Nejužitečnější schopnosti a dovednosti jsem si vždy osvojila v cizině a cestování doporučuji každému, kdo má pocit, že by se potřeboval někam posunout. Živím se jako lektorka angličtiny a jógy a ve volném čase pracuji na naší nově založené borůvkové plantáži na Vysočině.
 • Celkem 7 jazykových v kterých zažijete příliv nové energie a chuti to studií. 
 • Vyzkoušíte praxí prověřené moderní i klasické techniky, které vedou k výsledkům.
 • Je to zdarma. Každý den vám přijde nový úkol na e-mail. 
✅ Začněte ještě dnes. Zadejte e-mail, na který vám pošleme 1. úkol. 

Na e-mail vám budeme posílat pouze úkoly, výzvy z Jazykového restartu a další tipy a užitečné informace ke studování jazyků. Spam nemáme rádi a neděláme jej. Samozřejmě se můžete kdykoli odhlásit a zastavit posílání e-mailů. Vaše osobní údaje (tedy e-mail) budu střežit jako oko v hlavě, přesně tak, jak zákon káže zde.

Doporučujeme:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Oblíbená audiokniha

Běžně: 399 Kč

Dnes: 199 Kč (ušetříte 200 Kč)

E-shop ProgresGuru slaví 10. narozeniny a všechny audioknihy teď pořídíte za 199 Kč. Více zde >>

Dárek zdarma 🎁

E-book: 10 + 2 hacků jak na ANGLIČTINU pro samouky